ทรัพย์สินที่ AIMIRT ลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินรวม
9,900 ล้านบาท
พื้นที่เช่ารวม
268,364 ตารางเมตร และ 85,580 กิโลลิตร
อัตราการเช่าพื้นที่
100%

จำนวนทรัพย์สิน

อาคารคลังห้องเย็น
4
ยูนิต
อาคารคลังสินค้า
31
ยูนิต
ถังเก็บสารเคมีเหลว
61
ยูนิต
อาคารโรงงาน
10
ยูนิต
ประเภททรัพย์สิน
    ประเภทธุรกิจของผู้เช่า
      สัญชาติของผู้เช่า