ทรัพย์สินที่ AIMIRT ลงทุน /1

มูลค่าทรัพย์สินรวม
7,319 ล้านบาท
พื้นที่เช่ารวม
151,026.10 ตารางเมตร และ 85,580 กิโลลิตร
อัตราการเช่าพื้นที่
100%

จำนวนทรัพย์สิน

อาคารคลังห้องเย็น
4
ยูนิต
อาคารคลังสินค้า
15
ยูนิต
ถังเก็บสารเคมีเหลว
61
ยูนิต
อาคารโรงงาน
10
ยูนิต
ประเภททรัพย์สิน
  ประเภทธุรกิจของผู้เช่า
   สัญชาติของผู้เช่า
    ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
    /1 รวมทรัพย์สินเพิ่มเติมที่กองทรัสต์ AIMIRT คาดว่าจะลงทุน ได้แก่ โครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนวันที่กองทรัสต์ AIMIRT คาดว่าจะเข้าลงทุน